ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

Nong Bua Lam Phu Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาสศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอให้ศาลควบคุมตัวตาม มาตรา 71และคำร้องขอให้ศาลตรวจสอบการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดตาม มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และการขอปล่อยชั่วคราว ในลักษณะการประชุมทางจอภาพหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona Viru Disease : Covid-19)

image เอกสารแนบ