Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

Nong Bua Lam Phu Juvenile and Family Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานimage

  

ประวัติความเป็นมาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู (ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู) เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2547 โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานศาลยุติธรรมให้ปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นที่ทำการศาลจังหวัดหนองบัวลำภูแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

 

ต่อมาในปี 2553 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นผลให้มีการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวในทุกจังหวัดและยุบเลิกศาลจังหวัดหนองบัวลำภูแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บรรดาคดีที่ค้างพิจารณาในแผนกดังกล่าวให้โอนไปพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

 

วิสัยทัศน์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

อำนวยความยุติธรรม โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรมมุ่งคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน เสริมสร้างสถาบันครอบครัว แก้ไข เยียวมา เพื่อฟื้นฟู เด็กเยาวชน ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว อย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

คติพจน์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

เยาวชนก้าวหน้า       ครอบครัวก้าวไกล

ยุติธรรมช่วยแก้ไข       พร้อมใจให้บริการ